Høring: Ansøgning om tilladelse til midlertidig udskibningsfacilitet til brug for etablering af stenrev i Roskilde Fjord.

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til midlertidig udskibningsfacilitet til brug for etablering af stenrev i Roskilde Fjord.

Anlægget bliver 4-5 meter bredt og ca. 30 meter langt, og dækkes med køreplader. Stenene optages løbende i fartøj og udskibes til stenrevsetableringen. Perioden forventes at være ca. 3 måneder og området reetableres.

Det ansøgte placeres i forlængelse af eksisterende høfde ud for matr. nr. 20d Jyllinge By, Jyllinge. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, hvor der er er marin kortlagt bugt.  

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. november 2022. Henvis da venligst til journalnummer 22/23433.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.  

 

 

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42