Høring: Ansøgning om tanganlæg på eksisterende muslingeanlæg ved Jegind Tap, Limfjorden

Publiceret 13-10-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at dyrke tang på dele af et eksisterende muslingeanlæg ved Jegind Tap, Jegindø, Struer Kommune - muslingeanlæg 138 Jegind Tap. Tanganlægget skal udgøre ca. halvdelen af det eksisterende muslingeanlæg altså ca. 16 liner, og der dyrkes udelukkende hjemmehørende arter. Anlægget er etableret på en vanddybde på ca. 5 meter, og anlægget er forankret med skrueanker.
Anlægget er etableret i et område som i havplanen er udlagt til opdræt af skaldyr i vandsøjlen.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021).

Idet området i havplanen er udlagt til opdræt af skaldyr i vandsøjlen, skal vi høre om Fiskeristyrelsen har bemærkninger til det ansøgte? Såfremt forespørgslen også skal sendes til styrelsens departement grundet havplanen, bedes I oplyse om dette.

Bemærk om screening/VVM:

Det er Kystdirektoratets vurdering, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingsloven. Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller umiddelbart op til Natura 2000-område

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 31 ”Kås Hoved” i en afstand af 2,3 km projekt området. Der kan desuden forekomme bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 10.11.2022 - oplys venligst sagsnummer 22/20872 ved henvendelser.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

22/20872 Ansøgning - Limfjorden - Jegind Tap - Tanganlæg på eksisterende muslingeanlæg

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler