Høring: Ansøgning om tilladelse til etableringen af udløbsledning ved Bredballe, Vejle Kommune

Publiceret 28-11-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af en udløbsledning til separat regnvand.

Udløbsledningen føres ca. 20 meter ud fra kysten, og placeres ud for matr. 15s, Bredballe by, Bredballe, i Vejle Kommune. 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Det nærmeste Natura 2000 område er på land ca. 1,2 km fra projektområdet.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12.01.2023. Henvis da venligst til journalnummer 22/23671.

Ansøgning - udløbsledning ved Tagesvej

 

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler