Høring: Ansøgning om to fortøjningspæle ud for Bøged Strandvej 27, Præstø

Publiceret 12-01-2022

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af to fortøjningspæle ved en tilladte bådebro ud for ejendommen Bøged Strandvej 27, Præstø, matr. nr. 17b Stavreby By, Jungshoved.

Pælene er i stål er er banket ned i havbunden og er placeret på nordsiden af broen. Til brug for ansøgningen er kommunens brotilladelse vedlagt.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at hverken fortøjningspæle eller drift som følge heraf, medfører væsentlig negativ påvirkning på området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 9. februar 2022. Henvis da venligst til j.nr. 21/15309. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/15309 Ansøgning - Bøged Strandvej 27 - Fortøjningspæle.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler