Høring: Ansøgning om indretninger på badebro - Ørby Strand, Haderslev

Publiceret 20-10-2021

I forbindelse med anmeldelse om anlæg på søterritoriet har Kystdirektoratet modtaget ansøgning om lovliggørelse af diverse anlæg på eksisterende badebro, som er tilladt af kommunen.

Broen er placeret ud for Jørlhagevej 76, 6100 Haderslev, matr. nr. 177 og 244a og Ørby, Vonsbæk.

I ansøgningen søges der om lovliggørelse af to sidebroer og fast bænk på brohoved. I materialet er der også beskrevet en flagstang, som fjernes eller vil blive krævet fjernet af Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 17. november 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/08354.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/08354 Ansøgning - Ørby Strand - Anlæg på bro.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler