Tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udplantning af ålegræs på tre placeringer i Vejle Fjord.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. 

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. I denne afgørelse betegnes de udplantede ålegræsområder som ’anlægget’.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/01653.

21-01653 Tilladelse til udplantning af ålegræs i Vejle Fjord.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42