Tilladelse til rekreative anlæg i Snekkersten Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en række mindre anlæg i Snekkersten Havn. Det tilladte omfatter bl.a. ny jollerampe med tilhørende anløbsbroer, bådebroer og et oplevelses- og læringsbassin/vandlegeplads.

Det skal til sagen bemærkes, at projektet har tidligere været i høring (9. juni 2020 under vores j.nr. 19/03189) med efterfølgende afgørelse (18. september 2020), som grundet anden afgørelse er bortfaldet og erstattet med den nye ansøgning. I forhold til høringssvar, har Kystdirektoratet udvidet den nye afgørelse til at medtage visse høringssvar fra første projekt.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/04966.

20-04966 Tilladelse til rekreative anlæg i Snekkersten Havn

20-04966 Bilag - høringssvar fra SBS til afgørelse

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42