Høring: Ansøgning om gangbro til Kærhalvøstien - Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ca. 25 meter gangbro ud for matr.nr. 337 og 99 Kær, Ulkebøl. Gangstien er den del af et sammenhængende stiprojekt i området. Gangbroen får en bredde på ca. 120 cm og placeres ved skråningsfod på søterritoriet. Broen laves i stålramme med træbrodæk, samt håndliste.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Nærmeste område er beliggende mere end 4 km væk.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12. april 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05109

Ansøgning - Sønderborg - Broanlæg Kærhalvøstien

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42