Høring: Ansøgning om fem fortøjningsanlæg ud for Gåbense Strandvej 33, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af fem fortøjningsanlæg til fem joller ud for eksisterende broanlæg ved matr. nr. 1bz Gåbense, Nr. Vedby ud for Gåbense Strandvej 33. Pælene har en højde over daglig vandstand på ca. 2 m., med påmonteret gult refleksbånd.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. Afstanden til nærmeste område, som er ”nr. 173 - Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand” er mere end 2,5 km.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. april 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05086

Ansøgning - Fem fortøjningsanlæg - Gåbense

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42