Høring: Tillægsansøgning til Søbadet - Thisted Kystvej 17 - Thisted Kommune

Publiceret 27-05-2021

Kystdirektoratet meddelte 14. april 2021 tilladelse til moderniseringen af Søbadet i Thisted. Ansøger har efterfølgende konstateret, at der også ønskes en ny dybere vanddybde ved rampeanlægget mellem land og vand, for at forbedre muligheden for benyttelse til badning, herunder sikkerhed. Til trods for, at der er tale om en beskeden gravning og lokal genplacering ved opgravningsområdet, så har Kystdirektoratet vurderet, at ændringen er så væsentlig, at der skal foretages ny høring med henblik på ny screening og afgørelse.

Både tillægsansøgning og tilladelse af 14. april er vedlagt.

Vanddyben søges ved rampen gravet til kote -1,5 m. Tillægsansøgningen indeholder også andre mindre nye ændringer, såsom ekstra nedgange.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4  (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020)

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, som er beliggende ca. 9-10 km fra Søbadet.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05100

Ansøgning (tillæg) - Thisted - Søbadet

Tilladelse til renovering_nye konstruktioner - Søbadet - Thisted

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler