Høring: Ansøgning om renovering og udvidelse, samt uddybning af Østby Bådelaugs jollehavn

Publiceret 25-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering og udvidelse, samt uddybning af Østby Bådelaugs jollehavn, Hammervej 28, Skibby, matr. nr. 34p Østby By, Selsø.

Udvidelsen medfører en ændring fra 24 pladser til 34 pladser. Der etableres nye moler. Fremtidig dybde bliver på 110 cm i bassin.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ” Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”

Der er udarbejdet en væsentlighedsvurdering som er vedlagt ansøgningen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. juni 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05730

Ansøgning - Østby Bådelaug - Udvidelse

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler