Høring: Ansøgning om renovering, ændring og nye anlæg i Kalundborg Vesthavn (lystbådehavnen)

Publiceret 21-05-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et renoveringsprojekt i Kalundborg Vesthavn (lystbådehavnen), samt uddybning og etablering af nye rekreative anlæg. Projektet finder sted ud for Vestre Havneplads, matr. nr. 381b Kalundborg Bygrunde.

Projektet omfatter hovedsageligt:

330 m dækkende værker bestående af en estakade/træbroer.

60 m bølgebryder.

66 m skibbro med 140m2 opholdsområder mm.

62 nye bådepladser med agterpæle

Uddybning i havnen til kote -2,5 á -4,0 m.

Svømmebadeområde med opfyldning under svømmebanen med rene materialer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted udenfor Natura-2000 område.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. juni 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/05482

Ansøgning - Kalundborg Vesthavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler