Indkaldelse af ideer og forslag til i forbindelse med projekt vedr. oprensning af forurening på Himmark Strand

Publiceret 25-06-2021

Region Syddanmark har indsendt en ansøgning om VVM-tilladelse til oprensning af forurening på Himmark Strand, samt ansøgning efter kystbeskyttelsesloven til etablering af anlæg på søterritoriet i forbindelse hermed.

Regionen har ligeledes indsendt en projektbeskrivelse og et udkast til afgrænsningsnotat.

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Sønderborg Kommune er myndighed for den del af projektet, der foregår på land. Kystdirektoratet er myndighed for de dele af projektet, der omfatter anlæg mv. på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratets afgørelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, erstatter en VVM-tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

For det samlede projekt skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Sønderborg Kommune og Kystdirektoratet er begge myndigheder for denne rapport, der skal udarbejdes af Region Syddanmark.

Myndighederne igangsætter 1. offentlighedsfase. I den forbindelse sendes bygherres projektbeskrivelse og bygherres forslag til afgrænsningsnotat i offentlig høring indtil den 2. august 2021.

Et af formålene med denne høring er, at borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med forslag og input til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Efter udløbet af offentlighedsfasen vil myndighederne afgive deres udtalelse til afgrænsningsnotatet. 

Den kommende proces omfatter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelser, som vil blive offentliggjort i en høringsperiode på minimum 8 uger, inden der kan træffes endelige afgørelse om projektet. 

Du har mulighed for at komme med dine kommentarer og bemærkninger til projektet. Afsenders navn, adresse og e-mail adresse anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til e-mail: Obfuscated Email  eller:

Sønderborg Kommune

Byg & Bolig

Rådhustorvet 10

6400 Sønderborg

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 2. august 2021. Myndighederne koordinerer efter udløbet af høringsperioden de indkomne bemærkninger.

Projektbeskrivelse Himmark strand

Udkast - Afgrænsningsnotat Himmark Strand

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i vores sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Sønderborg Kommunes og Kystdirektoratets afgørelse, som bl.a. offentliggøres på vores hjemmeside. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler