Høring: Ansøgning om vandpark ud for Humlum Fiskerleje / Humlum Havn, Struer

Publiceret 28-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til sæsonudlagt vandpark ud for havnen og campingpladsens område. Vandparken placeres på 3 meters dybde.

Det ansøgte placeres ud for Bredalsvigsvej 5, Struer, matr. nr. 2e Bredalsgård, Humlum. Anlægget bliver til fri offentlig benyttelse.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 62 ”Venø, Venø sund” og hvor der er kortlagt ”Bugter og Vige nr. 1160”. Kystdirektoratet finder umiddelbart ikke, at en vandpark er uforenlig med placeringen i Natura-2000 området, som i forvejen anvendes til badning og andre rekreative formål ud for campingpladsen.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. august 2021. Henvis venligst til j.nr. 21/06501.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/06501 Ansøgning_v2 - Humlum Vandpark.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler