Høring: Ansøgning om renovering af mole v. Risø - ud for matr.nr 61a, Veddelev By, Himmelev

Publiceret 15-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af mole ved Risø, hvor der også etableres ny stenkastning om molehovedet. Arbejdet inkluderer endvidere rammearbejder og opfyld.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 136 ” Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. juli 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/10772

Ansøgning - Risø - Molerenovering

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler