Høring: Ansøgning om 12 kunstige rev i Anholt Havmøllepark

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til placering af 12 3D-printede revmoduler ved Anholt Havmøllepark. Modulerne er op til ca. 1 meter i højde, bredde og længde og vejer op til 550 kg.

Det oplyses i ansøgningen, at der benyttes 100 % naturlige materialer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. 

Havplan

Det ansøgte er beliggende i Udviklingszone til vedvarende energi (Ev) - Ev27.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 9. august 2021.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/08020.

21/08020 Anholt - Stenrev.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42