Høring: Ansøgning om uddybning ved Motorbådklubben Kappelsbjerg, Middelfart

Publiceret 13-01-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning og udvidelse af indsejlingsrende og bådepladsområde ved Motorbådklubben Kappelbjergs broanlæg i Middelfart ud for Gl Banegårdsvej 35, matr. nr. 15b Middelfart Markjorder.
Bortskaffelse af sediment er søgt parallelt og er derfor ikke indeholdt i ansøgningen.

Kystdirektoratet skal til at øge læsevenligheden af ansøgningen gøre opmærksom på, at der søges om udvidelse af indsejlingsrenden og bådepladsområdet med 1 meter på begge sider. Den eksisterende dybde jf. søkort er kote -2,0 m og -1,5 m, og af ansøgningens bilag er dybden angivet til kote -2,2 m og -1,7 m. Udvidelsen vil derfor afstedkomme en ny dybde på kote -2,2 m for indsejling og bådpladsområde vest for broanlægget og -1,7 m på østlig side af broanlægget, og det hele udvidet med 1 m jf. kort på PDF side 4, hvor eksisterende afgrænsning er vist med rød punkteret linje.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05113

Høring-Ansøgning om uddybning ved Motorbådklubben Kappelsbjerg, Middelfart

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler