Høring - Ansøgning om nye fortøjningspæle og bådpladser i Frederikssund Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 23 nye bådpladser i Frederikssund Havn. Bådpladserne etableres i eksisterende havnebassin og der rammes 34 pæle.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Kystdirektoratet vurderer indledningsvist, at ramning af pæle, herunder antallet af nye bådpladser ikke får væsentlig betydning for Natura-2000 området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05123

Ansøgning - Fortøjningspæle og nye bådpladser -     Frederikssund Havn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42