Høring: Ansøgning om mindre tanganlæg ud for Skovshoved Havn

Publiceret 22-01-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til mindre tanganlæg, som benyttes i sammenhæng med et muslingeopdrætshobbyanlæg. Tanganlægget er placeret ud for eksisterende broanlæg på ydersiden af Skovshoved Havn. Anlægget består af en bæreline fra broanlægget og ud til en bøje ca. 10 meter fra broen, og på bærelinen vil der blive opsat indtil i alt 10 meter line til tang.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29.

maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05125

Ansøgning - Tanganlæg - Skovshoved

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler