Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en vandpark nord-øst for Mariager Havn, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 11-02-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en vandpark nord-øst for Mariager Havn ud for strandareal ved Fjordgade, matr.13a, Mariager Bygrunde, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke finder sted i et Natura 2000-område. Der er ikke konstateret bilag IV arten marsvin i området.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. marts 2021.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 21/03580.

Ansøgning - Vandpark i Mariagerfjord kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler