Høring: Ansøgning om en forlængelse af tilladelse til tanganlæg - Vestvendt kyststrækning v. Dragsmus/Begtrup Vig, Knebel, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om en forlængelse af tilladelse til tanganlæg - Vestvendt kyststrækning v. Dragsmus/Begtrup Vig, matr.9q og 8be Borup By, Helgenæs, Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ligger i et Natura 2000-område nr. 51. Der er konstateret bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. marts 2021.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/04877.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning med bilag.pdf

 

 

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26