Høring: Ansøgning om udvidelse af Den Permanente Badeanstalt i Aarhus

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt i Aarhus – ud for matr.nr. 150 Århus Markjorder, Salonvejen 5, 8240 Risskov.

Der er tidligere meddelt tilladelse til projektet, men idet projektet ikke kunne gennemføres inden for tilladelsens fristvilkår, så skal der meddeles en ny tilladelse på baggrund af høring.

Der søges overordnet set om gendannelse af to vinger til badeanstalten i forhold til udgangspunktet for badeanstalten fra 1966.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28. januar 2022. Venligst henvis til sagsnummer 21/14378.

21-14378 Ansøgning - Aarhus - Den Permanente Badeanstalt

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42