Tilladelse til broanlæg ud for Simons Bakke, Dragsbæk, Thisted kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til broanlæg ud for Simons Bakke, Dragsbæk, Thisted - matr.nr. 13cq Tilsted By, Tilsted.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af A1 Consult A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Tilladelse - Broanlæg - Thisted

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42