Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af sand-capping, diffuse stenrev og etablering af ålegræs i Gyldensteen Kystlagune, Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der i et forsøgsprojekt i Gyldensteen Kystlagune udlægges et lag sand (sand capping) samt etablering af diffuse stenrev og ålegræs for, at forbedrer miljøtilstanden.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt er beliggende i Natura 2000-område nr. 108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. september 2021.

 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 21/09245.

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af diffuse stenrev, sand-capping og etablering af ålegræs i Gyldensteen Kystlagune.

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26