Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af en række sidebroer ved bådebro ved Virksund Lystbådehavn, Skive Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en række sidebroer til en eksisterende bådebro ved Virksund Lystbådehavn ud for matr. 17bø Bøstrup By, Ørslevkloster, Sandkrogen, 7840 Højslev. Skive Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 1. september 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 21/09547.

Ansøgning.Skive Kommune.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26