Høring: Ansøgning om tilladelse til at etablere et broanlæg på søterritoriet - Humlebæk

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablerer et broanlæg på søterritoriet ved Humlebæk Roklub, Havnevej 9, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. september 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 21/09941.

Ansøgning om etablering broanlæg - Humlebæk

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26