Høring: Ansøgning ud broanlæg - Thisted, Dragsbæk ud for Simons Bakke 21, matr.nr. 13cq Tilsted By, Tilsted

Publiceret 08-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyt pælefunderet broanlæg til erstatning for eksisterende flydebor ud for Thisted Ro- og Kajakklub. Broanlægget indrette med rampe. Det fremgår af ansøgningen, at der i forbindelse med etableringen af broanlægget kan blive behov for midlertidige anlæg, såsom gravning af rende eller midlertidig dæmning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted mere end 10 km fra Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 6. maj 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00557

Høring- Ansøgning ud broanlæg - Thisted, Dragsbæk ud for Simons Bakke 21, matr.nr. 13cq Tilsted By, Tilsted

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler