Høring - Ansøgning om udlægning af ålegræs og stenrev ud for Voerså Havn

Publiceret 21-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til reetableringsprojekt med ålegræs og stenrev. Der søges om et samlet område på 4 ha.
Stenmængden er angivet til 3000 m3 overvejende norske sprængsten, men i ansøgningen nævnes også indsamling af marksten.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Ansøger vurderer, at projektet ingen negativ påvirkning har for Natura 2000 området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/03827

Ansøgning - Voerså - Strenrev og ålegræs

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler