Høring: Ansøgning om tre turbøjer i Nakskov Fjord

Publiceret 07-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til tre sæsonudlagte turbøjer i Nakskov Fjord ved Slotø og Horsnæs.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000 område nr. 172 Nakskov Fjord og Inderfjord. Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at etablering og benyttelse af turbøjer ikke får betydning for Natura 2000 området.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00489

Høring: Ansøgning om tre turbøjer i Nakskov Fjord

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler