Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af en handicaprampe på søterritoriet i Faldsled By, Faaborg-Midtfyn kommune

Publiceret 23-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en handicaprampe på søterritoriet ud for matr.3ae, Faldsled By, Svanninge; matr.3aq, Faldsled By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn kommune.

Projektet er en del af et udviklingsprojekt inde på land, som man også kan læse om i det vedhæftede ansøgningsmateriale.

Handicaprampen er lavet af galvaniseret stål, og har en bredde på 1,5 m. De bærende pæle af galvaniseret stål kommer til at stikke ca. 2 m ned i havbunden. Længden af selve handicaprampen ansøges til at være ca. 25 meter.

 

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 20/05097.

Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af en handicaprampe på søterritoriet i Faldsled By, Faaborg-Midtfyn kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler