Høring: Ansøgning om Struer Fun Park - Struer Havn ud for matr.nr 192a Struer

Publiceret 08-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til Struer Fun Park, som er et kommercielt oplevelsesanlæg til vandleg i Struer Havn.
Anlægget kommer til at bestå af optil 20 elementer, som placeres inderst i lystbådehavnens område.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 6. maj 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/07409

Ansøgning - Struer FunPark

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler