Høring - Ansøgning om flydende legeplads ud for Glyngøre Lystbådehavn (matr.14a, Sæby By, Glyngøre) Skive Kommune

Publiceret 26-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om forlængelse af tilladelse til flydende vandlegeplads ud for Glyngøre Lystbådehavn. En eventuel tilladelse vil være tidsbegrænset til 10 år. Ansøger har oplyst, at de er indforstået med, at anlægget eventuelt skal ændre placering, såfremt Glyngøre Lystbådehavn skal udvides.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af 25/06/2020 med senere ændringer).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. De nærmeste områder er således placeret mere end 8 km væk fra projektområdet.

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, samt at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens regler.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09511

Høring - Ansøgning om flydende legeplads ud for Glyngøre Lystbådehavn (matr.14a, Sæby By, Glyngøre) Skive Kommune

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler