Høring: Ansøgning om fem stenrev i Vejle Fjord

Publiceret 20-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af fem stenrev i Vejle Fjord. Revene udlægges ved Tirsbæk Strand, Andkær Vig, Sellerup Strand, Træskohage Fyr og Mørkholdt Hage. Om stenrevene kan samlet siges, at der ansøges om udlægning af mellem 10.000 m3 og 12.500 m3 fordelt på de fem placeringer jf. procentsats på PDF side 14.

Der er tale om en meget lang ansøgning og KDI har på baggrund af indsendte GIS filer udarbejdet et oversigtskortbilag over placeringer, som er vedlagt som sidste dokument i ansøgningen.

 Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af marine Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09728

Ansøgning - Stenrev - Vejle Fjord

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler