Ansøgning om udplantning af ålegræs i Vejle Fjord

Publiceret 20-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs på tre placeringer Vejle Fjord. De tre placeringer benævnes Droshoved, Træskohage og Sellerup Strand.
Udplantningen sker på 1½ til 3 meters vanddybde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af marine Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/01653

Ansøgning - Ålegræsudplantning - Vejle Fjord

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler