Tillæg til tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven, med rent oprensningssediment fra Sejlrende til Mårup Havn, Samsø Kommune.

Publiceret 04-09-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændret bypass område, med op til ca. 1.200 m3 rent oprensningssediment årligt, fra Sejlrende til Mårup Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor, og i forhold til det ansøgte den 27-07-2020.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for ændringen af projektet.

Bypass af oprensningsmateriale på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16b, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).


Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentlig, jf. § 3 i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelsesforanstaltninger samt etablering af og udvidelse af visse anlæg på
søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Ved henvedelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01066

Tillæg til tilladelse til bypass Sejlrende til Mårup Havn, Samsø Kommune

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler