Høring: Ansøgning om pram/husbåd i Udbyhøj Lystebådehavn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en pram/husbåd, som i projektet omtales som kanonbåden. Formålet med anlægget er formidling, og dermed ikke en husbåd til beboelse. Kystdirektoratet vælger i sagen at betegne det ansøgte som ’husbåd’, idet vi grundelæggende finder, at der er tale om en bygning på en flydende platform. Husbåden forventes desuden flyttet til andre placeringer inden for Randers Fjord, og såfremt placeringen er under 2 måneder eller ikke sker gentagne gange i samme område, så kræver dette ikke tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Ansøgningsmaterialet er på 125 sider, og selve ansøgningen er fra PDF-side 1-7, og derefter er væsentlige kort- og skitser fra PDF-side 93.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”. Husbådens placering vurderes ikke, at påvirke Natura-2000 området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 12. oktober 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02073

Høring: Ansøgning om pram-husbåd i Udbyhøj     Lystebådehavn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42