Høring: ansøgning om tilladelse til at placere to permanente testobjekter ud for flådestation Frederikshavn, Frederikshavn Kommune

Publiceret 21-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Forsvaret ansøger om tilladelse til at placere to permanente testobjekter ud for flådestation Frederikshavn, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt vil finde sted i nærheden af Natura 2000-område nr. 4 ”Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. november 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/03247.

Høring-ansøgning om tilladelse til at placere to permanente testobjekter ud for flådestation Frederikshavn, Frederikshavn Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler