Høring: Ansøgning om lovliggørelse af broanlæg i Hobro Både- og Fiskerihavn

Publiceret 05-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af allerede etableret broanlæg i Hobro Både- og Fiskerihavn, idet det etablerede anlæg ikke er i overensstemmelse med det af Kystdirektoratet tidligere tilladte, samt at Kystdirektoratet vurderer, at det etablerede anlæg en væsentlig ændring af det tilladte, at der skal gennemføres ny sagsbehandling. Dette er ikke et udtryk for Kystdirektoratets vurdering af muligheden for, at det ansøgte kan opnå tilladelse eller ej. Ansøgningen om lovliggørelse vurderes, som om, at anlægget ikke allerede var etableret.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. november 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Ved spørgsmål til sagen venligst henvis til sagsnummer 20/02593.

Ansøgning - Broanlæg - Hobro.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler