Høring: Ansøgning om forlængelse af mole ved Tuborg havn, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune

Publiceret 20-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om forlængelse af mole ved Tuborg havn - Syd mole - ud for matr.7o, matr.11a og matr.45d Hellerup, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en forlængelse af den sydlige mole ved Tuborg havn ud for matr.7o, matr.11a og matr.45d Hellerup, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 17. november 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02993.

Høring - Ansøgning om forlængelse af mole ved Tuborg havn, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler