2. offentlighedsfase vedr. udvidelse af Søby Havn, Ærø Kommune

Hermed offentliggøres VVM-redegørelse og miljørapport for udvidelsen af Søby Havn. Høringsperioden er 8 uger fra den 9. oktober 2020 til og med den 4. december 2020. Da projektet også kræver tilladelser mv. fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Svendborg Kommune og Ærø Kommune, har Kystdirektoratet og de nævnte myndigheder valgt at køre en fælles proces, således at der er udarbejdet en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projektet og planerne. Ærø Kommune har den koordinerende rolle for myndighederne, og bemærkninger til projektet skal derfor sendes til kommunen, som efterfølgende sender dem videre til Kystdirektoratet.

Kort beskrivelse af processen

Søby Havn har i 2015 søgt om at udvide havnen, og der er på det tidspunkt igangsat en proces for miljøvurdering og planlægning af udvidelsen. I den forbindelse er der gennemført en første offentlig høring fra d. 22. december 2015 - 22. januar 2016. Miljøvurderings- og planprocessen er af flere årsager blevet forsinket, men er nu genoptaget igen. Det betyder, at der er udarbejdet et forslag til henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan samt en miljøvurdering af både planer og det samlede projekt.

Kystdirektoratet igangsætter derfor, sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Svendborg Kommune og Ærø Kommune, hermed den 2. offentlighedsfase med offentlige høring af følgende dokumenter:

  •        VVM-redegørelse og miljørapport inkl. bilagsrapport samt ikke teknisk resumé
  •        Forslag til kommuneplantillæg nr. 20
  •        Forslag til Lokalplan 19-13 for Søby Havn

VVM-redegørelse og miljørapport, bilagsrapport samt ikke teknisk resumé, kan findes nederst på siden.

De kan også findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, , på Ærø Kommunes hjemmeside, , og på Svendborg Kommunes hjemmeside, , mens planforslagene kan ses på kommunernes hjemmeside. Alle dokumenter vil desuden være tilgængelige på rådhuset og biblioteker i Ærø Kommune.

 

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter udvidelse af lystbådehavnen, opfyld på søterritoriet øst for havnen, udvidelse af de ydre moler, udvidelse af arealerne til lastning og losning samt udvidelse af arealer til havnerelateret virksomhed.

Kystdirektoratet er myndighed for udvidelsen af lystbådehavnen, samt opfyldningen øst for havnen. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udvidelsen af erhvervshavnen, mens Ærø og Svendborg Kommuner er myndighed for byggeri og anlægsarbejder på land. Ærø Kommune er desuden planmyndighed for projektet.

 

VVM-redegørelse og miljørapport

Formålet med miljøvurderingen er at vurdere virkningerne på miljøet ved udvidelsen af Søby Havn, så myndighederne får et godt beslutningsgrundlag, inden de træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan realiseres.

Det er vurderet, at der kan være en moderat negativ påvirkning på følgende områder:

o   Undervandsstøj i anlægsfasen, påvirkning af sæler og marsvin

o   Støv i anlægsfasen, påvirkning af nærmeste boliger

o   Landskab set fra vest

o   Støj i driftsfasen, påvirkning af omkringboende, dog ikke i et niveau større end de hidtidige forhold.

 

Desuden kan der være en moderat positiv påvirkning i forhold til:

o   Trafikafviklingen i havnen i driftsfasen, forbedrede besejlingsforhold, øget kapacitet i lystbådehavn og anlæg af krydstogts-kaj.

o   Mulighed for etablering af nye arbejdspladser.

 

Miljøvurderingen er gennemført på baggrund af en række forudsætninger f.eks. begrænsning af driftstid i anlægsfasen for så vidt angår nedramning af spuns, anvendelse af soft start mv. Disse forudsætninger er en del af projektet, og skal realiseres i forbindelse med havneudvidelsen.

 

Det er med udgangspunkt i disse forudsætninger, og det beskrevne projekt, vurderet, at det samlede projekt, samt planlægningen, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har bemærkninger til VVM-redegørelsen og miljørapporten og/eller til planforslagene, skal de sendes skriftligt til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller på e-mail .

Ærø Kommune sørger efterfølgende for, at Kystdirektoratet modtager de indkomne bemærkninger.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 4. december 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at vi behandler oplysningerne i vores IT-systemer. Vi kan f.eks. i forbindelse med en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger ligesom, at oplysningerne kan være tilgængelige for offentligheden på myndighedernes hjemmesider f.eks. i forbindelse med offentliggørelse af afgørelser og den politiske behandling i Ærø Kommune. Du kan læse mere om Databeskyttelsesforordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside,

 

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedrørende miljøvurdering af lystbådehavn og kystområde øst for havnen kan rettes til Kystdirektoratet, AC-fuldmægtig Anne Villadsgaard på e-mail: eller telefon: 91338425.

Spørgsmål vedrørende lokalplan og kommuneplantillæg kan rettes til Ærø Kommune, planlægger Mette Groth Rasmussen på e-mail: eller telefon: 29359736.

Spørgsmål vedrørende miljøvurdering af planer og projektet på land kan rettes til Svendborg Kommune, biolog Lene Lind på e-mail: eller telefon: 3017 5424.

Spørgsmål vedrørende miljøvurdering af erhvervshavnen på vand kan rettes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fuldmægtig Nanna Vestergaard på e-mail: eller telefon: 41780043

 

1 VVM Søby Havn

2 Bilagsrapport

3 Ikke Teknisk Resume VVM Søby Havn

4 Ansøgning

Yderligere information

Medarbejder: Anne Villadsgaard
E-mail: avi@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 25