Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af undervandssti i Odsherred Kommune

Publiceret 19-11-2020

Kystdirektoratet har af Sjællands Odde Fællesråd modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af undervandssti tæt ved Odden Havn i Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 17. december 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02011.

AnsøgningUndervandstiSjællandsOdde

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler