Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en 70 m lang bro ud for matr.6bm, Odde By i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 27-11-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en 70 m lang bro ud for matr.6bm, Odde By, Als, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt finder sted i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. januar 2021. Bemærk venligst at fristen for indsendelse af høringssvar er forlænget pga. juleperioden.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/03074.

Ansøgning Stibro.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler