Høring: Ansøgning om kabelbane, uddybning og udvidelse mod land. Synopal Havn

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende kabelbane i det vandområde, som går under navnet Synopal Havn. Der sker også udvidelse mod land og uddybning. Synopal Havn er omkranset at ydre værker, og der udvides ikke udenfor disse. I materialet er vist en bane udenfor ydre værker mod øst. Denne er udgået af ansøgningen. Der henvises andre steder til landdelen, og af overskuelighedsmæssige er ansøgningen i indhold så vidt muligt reduceret, således det alene er søterritorie materialet som er i høring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 og stk. 3 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 15. april 2020. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02816

Ansøgning om kabelbane, uddybning og udvidelse mod land. Synopal Havn.</a    >

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42