2. offentlighedsfase vedr. udvidelse af Sæby Havn

Hermed offentliggøres miljørapport og Kystdirektoratets udkast til afgørelse efter kystbeskyttelsesloven mv. for projektet vedrørende udvidelse af Sæby Havn. Da projektet også kræver tilladelser af Frederikshavn Kommune, har Kystdirektoratet og kommunen valgt at køre en fælles proces, således at der er udarbejdet en samlet miljørapport for hele projektet. Frederikshavn Kommune, som myndighed, har den koordinerende rolle for myndighederne, og bemærkninger til projektet skal derfor sendes til kommunen, som så efterfølgende sender dem videre til os. Se yderligere information herom nedenfor.

Kort beskrivelse af forløbet/processen

Frederikshavn Kommune ejer Sæby Havn, og har som bygherre ønsker om udvidelse af Sæby Havn.

Bygherre har søgt om anlægstilladelse efter kystbeskyttelsesloven hos Kystdirektoratet. Bygherre har søgt om VVM-tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven samt søgt om udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag hos Frederikshavn Kommune. Kommunen er myndighed på de opfyldte arealer/landarealer, mens Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet.

Det vil sige, at Frederikhavn Kommune både er bygherre og har en myndighedsrolle.

Som en del af processen har sagen været fremlagt i 1. offentlighedsfase fra den 15. juni til den 31. juli 2018. Til grund for miljørapporten og planforslagene ligger bl.a. de bemærkninger, der indkom i 1. offentlighedsfase.

Følgende dokumenter er nu udarbejdet og klar til offentlig høring:

  • Miljørapport (udarbejdet af bygherre, og gennemgået af Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet)
  • Udkast til anlægstilladelse (Kystdirektoratet er myndighed)
  • Udkast til VVM-tilladelse (Frederikshavn Kommune er myndighed)
  • Forslag til lokalplan SAE.F.01.51.01 (Frederikshavn Kommune er myndighed)
  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.58 (Frederikshavn Kommune er myndighed)
  • Forslag til tillæg nr. 15 til spildevandsplanen (Frederikshavn Kommune er myndighed)

På denne baggrund igangsætter Frederikshavn Kommune, som myndighed, og Kystdirektoratet 2. offentlighedsfase.

Projektbeskrivelse

En udvidelse af havnen skal give mulighed for en kapacitetsudvidelse af pladser til lystbåde, en ny disponering af dele af de eksisterende havnefaciliteter samt mulighed for opførelse af et søsportscenter og andre rekreative, havne- eller søsportsrelaterede faciliteter. I begrænset omfang ønskes mulighed for at indrette små butikker med korte åbningstider.

Miljørapport

Bygherre har iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) anmodet Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet om, at projektet miljøvurderes, idet en screening højst sandsynligt ville konkludere, at projektet er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM). VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Bygherre har udarbejdet en samlet miljørapport, der omfatter både en miljøkonsekvensvurdering af projektet og en miljøvurdering af tilhørende lokalplan, kommuneplantillæg og spildevandstillæg. Miljørapporten beskriver og vurderer de forventede miljøeffekter af projektet og planerne.

Af miljørapporten fremgår, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger hverken i anlægs- eller driftsfasen. Rapporten konkluderer, at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af kysten hverken nord eller syd for havnen. Der er dog sandsynlighed for, at der kan ske en yderligere aflejring på revlerne ud for eksisterende stenkastning, der kan medføre, at tang, der driver ind mod kysten, vil samle sig i et hjørne. Der stilles derfor vilkår om, at der skal ske overvågning heraf og at ophobet tang skal fjernes.

På baggrund af arealets disponering, herunder placering af mindre bygninger på opfyldningernes yderste del, vurderes, at projektet ikke medfører nogen væsentlig visuel påvirkning af kystlandskabet.

Der vil ikke ske nogen væsentlig negativ påvirkning af områdets plante- og dyreliv, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det vurderes, at habitatnaturtyper og –arter som indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområde H4, der ligger 1,5 km nord for havnen samt habitatområde H11 beliggende 5 km syd for Sæby Havn, ikke påvirkes af det nye havneanlæg. For at undgå potentielle høreskader ved eventuelle sæler og marsvin i nærheden, stilles vilkår om, at der i forbindelse med ramning skal anvendes afværgeforanstaltninger med ”soft start procedure”.

For at undgå støvgener i forbindelse med oplag af jord og råmaterialer i anlægsfasen stilles vilkår om, at oplaget skal vandes. Desuden stilles der vilkår om, at ramning kun må foregå i hverdagene mellem kl. 7 - 18 for at undgå støjgener 

Det vurderes ikke, at forbrug af ressourcer eller affald under anlægsfasen vil medføre forurening eller gener på det omkringliggende miljø. Der stilles vilkår om, at der alene må anvendes rene materialer til opfyld.

Miljørapportens forudsætninger og afværgeforanstaltninger har dannet baggrund for Kystdirektoratets udkast til anlægstilladelse og Frederikshavn Kommunens udkast til VVM-tilladelse, der offentliggøres sammen med miljørapport og planforslagene.

Alle dokumenter, herunder kommunes udkast til afgørelse, plantillæg mv. kan findes på kommunens hjemmeside www.frederikshavn.dk

Dokumenterne kan også ses digitalt i Borgerservicecentrene i Frederikshavn, Sæby og Skagen samt på bibliotekerne i Frederikshavn Kommune.

I høringsperioden er der på havnen en udstilling, der viser projektet for udvidelsen af havnen.

Offentlighedsperiode

2. offentlighedsfase løber fra19. marts 2020 til og med 14. maj 2020.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har bemærkninger til miljørapporten, udkast til anlægstilladelse, udkast til VVM-tilladelse og/eller til planforslagene, skal de sendes skriftligt til Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø (gerne pr. e-mail). Benyt kontaktmulighederne på siden. Frederikshavn Kommune søger efterfølgende for koordinering med Kystdirektoratet.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 14. maj 2020. Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at indkomne bemærkninger vil kunne optræde i myndighedernes afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmesider.

Ved henvendelse bedes du oplyse kommunens sags nr.:GEO-2018-01802.

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedrørende kommuneplantillæg og lokalplan rettes til Frederikshavn Kommune, Nina Bødker, nnbo@frederikshavn.dk (tlf.: 98 45 62 56).

Spørgsmål vedrørende ansøgningen, miljørapport, VVM-tilladelse og spildevandstillæg rettes til Frederikshavn Kommune, Jesper Ø. Christensen, jecr@frederikshavn.dk (tlf.: 98 45 63 58).

Spørgsmål vedrørende ansøgningen, miljørapport og anlægstilladelse rettes til Kystdirektoratet, Lotte Beck Olsen, lbo@kyst.dk (tlf.: 91 33 84 32). Angiv venligst j.nr. 17/01392.

Endeligt udkast til 2. offentlighedsfase - tilladelse til udvidelse af Sæby Havn.

Bilag samlet.

Miljørapport udg 14.pdf

Samlede ansøgning Sæby Lystbådehavn 30-4-18.

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32