2. offentlighedsfase vedr. projekt ”Marina City”, Kolding Kommune

Publiceret 04-05-2020

Hermed offentliggøres miljørapporten for projektet ” Marina City”.

Da projektet også kræver tilladelser mv. af Kolding Kommune, har Kystdirektoratet og kommunen valgt at køre en fælles proces, således at der er udarbejdet en samlet miljørapport for projektet og planerne.

Kolding Kommune, som myndighed, har den koordinerende rolle for myndighederne, og bemærk-ninger til projektet skal derfor sendes til kommunen, som så efterfølgende koordinerer med os. Se yderligere information herom nedenfor

Kort beskrivelse af forløbet/processen

Kolding Kommune ønsker som bygherre at etablere en ny bydel Marina City i Kolding.

Bygherre har søgt om tilladelse til projektet og om udarbejdelse af nødvendigt plangrundlag. Kystdirektoratet er myndighed for opfyldningen og anlæggene på søterritoriet, mens Kolding Kommune er myndighed for byggeri og anlægsarbejder på land, samt planmyndighed for projektet.

Kolding Kommune besluttede, at der skulle udarbejdes VVM, lokalplan med kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering af planforslagene (SMV). Kystdirektoratet afgjorde tilsvarende, at der skulle udarbejdes VVM for projektet. De to myndigheder besluttede, at der skulle udarbejdes én fælles samlet miljørapport med miljøvurdering af både planerne (SMV) og af projektet/anlægget (VVM). Miljørapporten beskriver den sandsynlige indvirkning på miljøet, og hvilke foranstaltninger der er planlagt for at afværge og om muligt ophæve evt. miljøpåvirkninger.

Som en del af processen har sagen været fremlagt i den 1. offentlighedsfase i perioden fra den 22. marts til den 19. april 2017, suppleret i perioden fra den 29. september til den 27. oktober 2017. Til grund for miljørapporten og planforslagene ligger bl.a. de bemærkninger, der indkom i den samlede 1. offentlighedsfase.

Kolding Kommune igangsætter sammen med Kystdirektoratet hermed den 2. offentlighedsfase med offentlig høring af følgende dokumenter:

  •        Miljørapport (VVM-redegørelse og miljøvurdering af planer og programmer)

Af hensyn til læsevenligheden er kapitel 1 (det ikke tekniske resume samt opsamling) udtaget af rapporten og publiceret som et selvstændigt dokument

  •        Kommuneplantillæg som muliggør ny bydel med bl.a. lystbådehavn og boliger
  •        Lokalplan som danner nærmere rammer for de fremtidige anvendelser og bebyggelse.

Miljørapporten, samt bilagene, kan findes nederst på siden.

Miljørapporten og planforslagene mv. kan desuden ses på kommunens hjemmeside, www.kolding.dk/plansager

Projektbeskrivelse

Kolding Kommune har igennem en årrække arbejdet for at skabe mulighed for en ny attraktiv bydel med en samlet og udvidet marina på sydsiden af Kolding Fjord.

Det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn i Kolding, da den nordligste lystbådehavn ønskes flyttet, idet den er utidssvarende og miljømæssigt under pres af naboskabet til 

industrihavnen, jernbanen og større vejanlæg. Med overflytning af ca. 500 bådpladser fra Lystbådehavn Nord til Marina City, bliver der i Marina City ca. 1.000 bådpladser.

2. offentlighedsperiode

Miljørapporten er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 4. maj 2020 til den 29. juni 2020. Herefter vil indkomne bemærkninger blive behandlet af myndighederne.

Hvilke muligheder har du?

Hvis I har bemærkninger til miljørapporten og/eller til planforslagene, skal de sendes skriftligt til Kolding Kommune, mrk. Marina City, Planafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på e-mail Obfuscated Email. Kolding Kommune sørger efterfølgende for koordinering med Kystdirektoratet.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den 29. juni 2020. Vær opmærksom på, at hvis I sender jeres bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

De indkomne bemærkninger behandles efterfølgende og lægges til grund for Kolding Kommunes og Kystdirektoratets endelige stillingtagen til projektet og planerne.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at indkomne bemærkninger, vil kunne optræde i myndighedernes afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmesider. 

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedrørende miljørapporten kan rettes til Kystdirektoratet, Anne Villadsgaard, på e-mail Obfuscated Email eller telefon 91 33 84 25. Venligst angiv j.nr. 16/05009.

Spørgsmål vedr. planforslagene og miljørapporten kan rettes til Kolding Kommune, planafdelingen på e-mail Obfuscated Email eller telefon 79 79 13 20.

 

1 Ikke tekniske resume_Marina City.

2 Miljørapport_Marina City.

3 Bilag samlet_Marina City.

4 Samlet ansøgning_Kolding Marina City.

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler