Høring: Ansøgning om to shelters i havnebassin i Bogense Marina i Nordfyns Kommune

Publiceret 10-06-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til to shelters i Bogense Marina i et lavvandet og ikke sejlbart område, for andet end små joller og kajakker

Nedenstående billede er ikke fra den ansøgte placering, men alene billede af shelter-typen.

shelter-type

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018). 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 108 ”Æbelø, havet syd for og Nærå”, som er afgrænset uden for marinaens dækkende værker.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 8. juli 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/00485.

Ansøgning - Bogense Marina - Shelters.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler