Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af stenrev og ålegræsbede i projektet LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE

Publiceret 06-07-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere stenrev og ålegræsbede i Lillebælt og Flensborg Fjord som en del af projektet LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE.

Better BirdLIFE har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle i Vestlige Østersø og omfatter 22 delprojekter i 11 forskellige Natura 2000-områder. Delprojekterne drives af projektets 9 partnere, hvoraf en er tysk.

Der er er ansøgt om etablering af stenrev på 7 lokaliteter (se nedenfor) og storskala transplantation af ålegræsbede på tre lokaliteter, to i Middelfart og en i Kolding.

Ansøgningen er indsendt af Middelfart Kommune på vegne af projektpartnerne Kolding, Middelfart og Sønderborg Kommuner og Syddansk Universitet. 

Ansøgningen behandles efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at projektet er beliggende indenfor Natura 2000 områder, og der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin.

Det er Kystdirektoratets foreløbige vurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af de respektive områder eller bilag IV arten marsvin. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 17. august 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02096.

Ansøgning stenrev ålegræs.pdf

 

Yderligere information:

Lone Møller Dupont
Sagsbehandler

Tlf. +45 91 33 84 23 
Mail: Obfuscated Email