Høring - ansøgning om tilladelse til uddybning af sejlrende til Thyborøn Havn

Publiceret 20-01-2020

Til hørings- og orienteringsparter, samt Thyborøn-Agger Færgefart

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning af sejlrende ved Thyborøn Havn, Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale, der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse, at en del af det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Der er desuden kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest mandag den 17. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01631

Ansøgning om tilladelse til uddybning af sejlrende til Thyborøn Havn.

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler