Høring: Ansøgning om uddybning ved Stigsnæs Gulfhavn, Inter Terminals - Skælskør

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning af ca. 8.200 m3 uden for erhvervshavnens søområde, hvorved en ”pukkel” uddybes til kote -18,0 meter for at forbedre indsejlingsforholdene for større skibe. Bortskaffelse af uddybningssediment er ikke en del af uddybningstilladelsen. Uddybningsområdet er ud for matr. nr. 10h Holten By, Magleby.

Ansøgningen er oprindeligt indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som efterfølgende har overdraget sagen til Kystdirektoratet, idet uddybningsområdet er beliggende uden for erhvervshavnens søområde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Der er ingen marine kortlagte naturtyper i uddybningsområdet. Kystdirektoratet finder umiddelbart, at uddybningen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af Natura-2000 områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 22. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03125

Høring. Ansøgning om     uddybning ved Stigsnæs Gulfhavn, Inter Terminals - Skælskør

 

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42