Høring: Ansøgning om tilladelse til ny bro ved Branden slæbested,7870 Roslev, Skive Kommune

Ansøgning om tilladelse til en ny bro der skal være tilknyttet Branden slæbested ved matr. 7000 a, Kjeldgård Hgd, Selde, Fur landevej 130, 7870 Roslev, Skive Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt finder sted op af Natura 2000-område nr. 221 ”Risum Enge og Selde Vig”.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. januar 2021. Bemærk venligst at fristen for indsendelse af høringssvar er forlænget pga. juleperioden.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02979.

 Høring- Ansøgning om tilladelse til     ny bro ved Branden slæbested,7870 Roslev, Skive Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26